Centrala Nämnder/Styrelser

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens au
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges revision
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kulturnämnden
Kulturnämndens au
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Teknik- och fritidsnämnden Säffle Åmål
Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott Säffle Åmål
Överförmyndarverksamheten


Bolag

Kommunföretag i Säffle AB
Kommunföretag i Säffle AB's revision
Forskningen i Säffle AB
Forskningen i Säffle AB revision
Säfflebostäder AB
Säfflebostäder AB's revision
Säffle Kommunikation AB
Säffle Kedjan 2 AB
Säffle Kedjan 2 AB Revision
Säffle Kommunikation revision


Övrigt

Arvodesgruppen
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
Säffle Fjärrvärme AB
Säffle Fjärrvärme AB Revision
Folkhälsorådet
Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Säffle Jaktvårdskrets
Kommunalt förvaltade stiftelser
Pensionärsråd
Regionfullmäktige
Stiftelsen Glaskogen
Värmlands läns Kalkningsförbund
Värmlands läns Vårdförbunds direktion
Värmlands TingsrättTroInt 6.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

Säffle kommun, Kanaltorget 1, 661 80 Säffle - Tel 0533 - 68 10 00 E-post: kommunen@saffle.se